hur fungerar automatiska dörrar

Dörrautomatik med sensorer – Hur fungerar automatiska dörrar?

  • 2024-04

Hur fungerar automatiska dörrar? Sensorerna upptäcker när någon närmar sig dörrarna. Därefter aktiveras en motor som öppnar eller stänger dem, vilket ger bekvämlighet och tillgänglighet för användarna utan att kräva fysisk beröring.

Hur fungerar automatiska dörrar? Finns det olika varianter?

Ja, det finns olika varianter av automatiska dörrar. Dessa innovativa lösningar förbättrar tillgängligheten och bekvämligheten för användarna genom att eliminera behovet av fysisk beröring som metod för att öppna eller stänga dörrarna. Vi ska nu titta på några olika vanliga varianter:

hur fungerar automatiska dörrar
Automatiska dörrar är vanliga på köpcentra.

Skjutdörrar

Skjutdörrar är en av de mest populära varianterna av automatiska dörrar, kända för sin smidiga och effektiva funktion.

Design och funktion 
En typisk skjutdörr består av ett dörrblad som är monterat på en spårmonterad ram längs vilken dörren glider när den ska öppnas eller stängas. Dörrbladet kan tillverkas av olika material, inklusive glas, trä eller metall, beroende på användning och designpreferenser. Den spårmonterade ramen möjliggör smidig rörelse när dörren öppnas eller stängs, vilket ger en jämn och stabil funktion. Motorn är ansvarig för att skjuta dörren åt sidan längs den spårmonterade ramen för att öppna eller stänga dörren på ett säkert och effektivt sätt.

Användningsområden 
Skjutdörrar är särskilt lämpliga för breda öppningar där traditionella dörrar skulle vara opraktiska eller otillräckliga. De används flitigt i kommersiella miljöer såsom köpcentrum, offentliga byggnader, hotell, sjukhus och flygplatser där det finns ett stort antal människor som passerar genom dörrarna dagligen. Deras smidiga och tillförlitliga funktion gör dem till ett populärt val för platser med hög trafik och behov av kontinuerlig tillgänglighet.

Svängdörrar

Svängdörrar är vanliga i offentliga byggnader och kommersiella fastigheter. Hur fungerar automatiska dörrar av det här slaget? Det ska vi titta lite på nu:

Design och funktion
Svängdörrar består av dörrblad som är monterade på en central axel och möjliggör rotation för att skapa en öppning. Dörrbladen kan tillverkas av olika material, inklusive glas, trä eller metall, och deras design kan variera beroende på arkitektoniska preferenser och användningsområden. Den centrala axeln fungerar som en pivotpunkt för dörrbladen när de öppnas eller stängs. Motorn är ansvarig för att snurra dörrbladen i önskad riktning för att skapa en öppning för användaren. Genom att använda sensorer och motorer kan svängdörrar ge en smidig och automatisk passage för användare utan behov av fysisk ansträngning.

Användningsområden
Svängdörrar är populära i olika typer av miljöer, inklusive butiker, restauranger, hotell, sjukhus och kontorsbyggnader. Deras kontinuerliga och smidiga passage gör dem till ett praktiskt val för platser med hög trafik och behov av snabb och enkel åtkomst. Svängdörrar är också användbara för att upprätthålla temperaturkontroll och energieffektivitet i byggnader genom att minimera tiden som dörrarna är öppna. Med sin tillförlitliga och bekväma funktion är svängdörrar ett populärt val för att förbättra användarupplevelsen och optimera rörelseflödet i olika typer av offentliga och kommersiella fastigheter.

Vikdörrar

Vikdörrar utgör en kompakt lösning för utrymmen med begränsad plats. Dessa dörrar är särskilt användbara på platser där traditionella dörrar inte passar, och de erbjuder en effektiv lösning för att säkerställa tillgänglighet och bekvämlighet:

Design och funktion
Vikdörrar har en flexibel design som gör det möjligt för dörrbladen att vika sig inåt eller utåt när de öppnas eller stängs. Deras konstruktion inkluderar flera dörrblad som är anslutna med gångjärn och kan röra sig oberoende av varandra. Denna unika design gör att dörrarna kan anpassas efter utrymmets krav och användarnas behov.

Användningsområden
Vikdörrar är särskilt lämpliga för platser med begränsat utrymme eller specifika designkrav. De används ofta i restauranger, butiker, bostäder, hotell och sjukhus där det finns behov av att maximera utrymmet och samtidigt erbjuda en smidig och tillgänglig passage för användarna. Deras flexibla design och automatiserade funktion gör dem till ett populärt val för att förbättra tillgängligheten och bekvämligheten i olika miljöer.

Mer om dörrar: www.nordicindustry.net/sakerhetsdorr-klass-2/

hur fungerar automatiska dörrar
Automatiska dörrar kan exempelvis vara svängdörrar eller snurrbara dörrar.

Hur fungerar automatiska dörrar? Några andra typer

Utöver de tidigare nämnda dörrarna finns det ytterligare variationer av automatiska dörrar som erbjuder olika fördelar. Vi ska nu titta närmare på några av dessa:

Fällbara dörrar
Fällbara dörrar, även kända som accordion-dörrar, består av flera smala dörrblad som kan fällas ihop för att skapa en öppning. Dessa dörrar är idealiska för platser där det finns begränsat utrymme för en traditionell dörröppning, såsom inomhuspassager, garderober eller små förråd.

Teleskopiska dörrar
Teleskopiska dörrar består av flera dörrblad som rör sig parallellt med varandra när de öppnas eller stängs. Denna design gör det möjligt för dörrarna att anpassa sig till bredare öppningar med minimalt utrymmesbehov för dörrarna att glida åt sidan. Teleskopiska dörrar är vanliga i kommersiella och offentliga miljöer där breda öppningar behöver täckas med minimalt utrymmesbehov för dörrarna att operera.

Snurrbara dörrar
Dessa kallas även roterande dörrar och består av flera dörrblad som roterar runt en central axel när de öppnas eller stängs. Denna design möjliggör kontinuerlig passage för användare utan att kräva en traditionell öppnings- och stängningsrörelse. Snurrbara dörrar är populära i stora offentliga byggnader och entréer där det finns hög trafik och behov av effektiv passage.

Vertikala skjutdörrar
De här dörrarna öppnas och stängs genom att glida uppåt eller nedåt längs en vertikal spårmonterad ram. Dessa dörrar är vanliga i fordon som bussar och tåg, liksom i industriella och kommersiella applikationer där det finns behov av att täcka stora öppningar med minimalt utrymme för dörrarna att operera.

Vad är sensorernas roll i dörrautomatik

En gemensam funktion hos alla typer av automatiska dörrar är användningen av sensorer. När sensorerna upptäcker att någon närmar sig skickar de signaler till den centrala kontrollenheten för dörrsystemet. Den centrala enheten aktiverar sedan den inbyggda motorn för att öppna eller stänga dörrbladen i en förbestämd sekvens. Motorn styr dörrarnas rörelse för att skapa en smidig och säker passage för användarna. Olika typer av sensorer används för att uppfylla olika behov och förutsättningar. Vi ska titta på några olika typer av sensorer:

Rörelsesensorer
Detta är en av de mest använda typerna av sensorer i automatiska dörrsystem. Dessa sensorer fungerar genom att reagera på förändringar i omgivande rörelse och aktiveras när en person närmar sig dörren. Genom att detektera när en individ närmar sig, initierar rörelsesensorer öppningen av dörren utan att användaren behöver göra någon fysisk kontakt.

Trycksensorer
Dessa erbjuder en annan strategi för att aktivera automatiska dörrar. Istället för att reagera på rörelse, svarar trycksensorer på fysisk kontakt med dörröppningen. När en användare applicerar tryck på dörren, detekterar trycksensorerna detta och utlöser öppningen av dörren.

Infraröda sensorer
De här sensorerna utnyttjar ljusstrålar för att detektera närvaron av en person. Dessa sensorer skickar ut infraröda ljusstrålar och mäter om strålarna reflekteras tillbaka till sensorn. När en person befinner sig inom sensorns räckvidd, registrerar sensorerna detta och aktiverar dörrens öppning.

Radarsensorer
Radarsensorer använder en annan teknik för att detektera när någon närmar sig dörren. Istället för att använda ljus, skickar radarsensorer ut radiobaserade signaler och mäter återkastningen av signalerna. Genom att analysera förändringar i återkastningen kan radarsensorerna identifiera när ett objekt, som en person, närmar sig dörren.

Vilka fördelar har detta?
Användning av sensorer i automatiska dörrsystem erbjuder flera fördelar. Förutom att erbjuda bekvämlighet för användare eliminerar de även risken för fysisk kontakt med dörrhandtag eller knappar, vilket kan minska överföringen av smittoämnen och främja god hygien, särskilt i miljöer med hög trafik. Automatiska dörrar med sensorer förbättrar också tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och ökar säkerheten genom att förhindra kollisioner och klämskador. Genom att möjliggöra en smidig och automatisk öppning och stängning av dörrarna bidrar sensorerna till en mer effektiv och välfungerande verksamhet, särskilt i kommersiella och offentliga miljöer där det finns ett högt flöde av människor.

Se även här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Sensor

Dörrstängare

Utöver automatiska dörrar finns det ett brett utbud av dörrautomatik som kan användas för att förbättra säkerheten och effektiviteten hos dörrsystem:

Vad är en dörrstängare?
Dörrstängare är mekaniska enheter som monteras på dörrar för att kontrollera deras öppnings- och stängningsrörelser. Dessa enheter är avgörande för att upprätthålla säkerheten och effektiviteten hos dörrsystem i olika miljöer.

Viktig för brandsäkerheten
I brand- och säkerhetssammanhang spelar dörrstängare en viktig roll för att säkerställa att dörrar förblir stängda när de inte används. Genom att automatiskt stänga dörrar efter att de har öppnats minskar dörrstängare risken för brand- och rökspridning samt hjälper till att upprätthålla integriteten hos brand- och säkerhetsbarriärer.

Effektiv utrymning
Samtidigt som dörrstängare bidrar till att hålla dörrar stängda vid behov är de också utformade för att möjliggöra enkel och snabb utrymning i nödsituationer. Genom att öppna dörren med minimal ansträngning under normala förhållanden och samtidigt ge tillräckligt med motstånd för att förhindra ofrivillig öppning under en brand eller annan nödsituation, spelar dörrstängare en avgörande roll för att främja säkerheten och tryggheten för människor i byggnader och andra platser.

Typer av dörrstängare
Det finns olika typer av dörrstängare som är utformade för att möta olika behov och krav. De vanligaste typerna inkluderar hydrauliska dörrstängare, pneumatiska dörrstängare och elektromekaniska dörrstängare. Hydrauliska dörrstängare använder en hydraulisk cylinder för att kontrollera dörrrörelsen, medan pneumatiska dörrstängare använder lufttryck för samma syfte. Elektromekaniska dörrstängare, å andra sidan, drivs av elektricitet och kan ge extra funktioner såsom fjärrstyrning och anslutning till brandlarm och säkerhetssystem.

hur fungerar automatiska dörrar
Om en automatisk dörröppnare styrs av sensorer öppnar den dörren när någon kommer tillräckligt nära.

Hur fungerar automatiska dörrar och annan dörrautomatik

Utöver dörrstängare finns det en mängd andra typer av dörrautomatik som kan användas för att förbättra säkerheten och bekvämligheten hos dörrsystem, bland annat automatiska dörröppnare och dörrövervakningssystem:

Automatiska dörröppnare
Detta är enheter som monteras på vanliga dörrar för att automatiskt öppna och stänga dem vid behov. De är viktiga för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar eller rörelsebegränsningar, samtidigt som de ökar effektiviteten i miljöer med hög trafik där manuell öppning och stängning av dörrar kan vara opraktiskt eller ineffektivt.

Vilka fördelar ha de?
De erbjuder flera fördelar. Förutom att göra det enklare för personer med funktionsnedsättningar att komma in och ut ur byggnader, bidrar de också till att minska risken för kontamination genom att eliminera behovet av att röra vid dörrhandtag eller trycka på knappar. Dessutom kan de förbättra säkerheten genom att förhindra att dörrar lämnas öppna oavsiktligt, vilket minskar risken för obehörig åtkomst och intrång.

Dörrövervakningssystem
Dessa system är utformade för att övervaka och registrera aktiviteten vid dörrar. Dessa system kan spåra öppning och stängning av dörrar samt upptäcka inkräktaraktivitet. Genom att integreras med säkerhetskameror och andra säkerhetsenheter kan de övervaka och skydda byggnader och andra platser mot obehörig åtkomst och intrång.

Användningsområden
Dörrövervakningssystem är användbara i en mängd olika miljöer och branscher. De används i allt från kontorsbyggnader och kommersiella fastigheter till sjukhus, skolor och offentliga platser. Genom att ge kontinuerlig övervakning och snabb återkoppling på dörraktivitet spelar dessa system en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten och tryggheten för människor och egendom.

Automatisk dörrstopp

En automatisk dörrstopp är en avancerad och praktisk enhet som är utformad för att kontrollera öppning och stängning av dörrar på ett automatiskt sätt. Den är vanligtvis installerad i entréer och andra platser där dörrar används frekvent.

Funktionen den har är att säkerställa att dörrar öppnas och stängs smidigt och säkert. Genom att integreras med sensorer och styrenheter kan den detektera när någon närmar sig eller lämnar dörren och därmed aktivera öppnings- eller stängningsmekanismen. Detta är särskilt användbart i situationer där manuell öppning och stängning av dörrar är opraktiskt eller svårt, särskilt för personer med funktionsnedsättningar eller när händerna är upptagna med att bära något.

Fördelarna inkluderar ökad tillgänglighet för alla användare, förbättrad bekvämlighet och säkerhet samt minskad risk för oavsiktliga skador genom att dörrar öppnas och stängs på ett kontrollerat sätt. Dessutom kan de bidra till energibesparingar genom att minimera luftutbyte när dörrar hålls stängda när de inte används aktivt.

Mer läsning om dörrstopp: www.dictator.se/dorrstopp-ytterdorr/