CE märkning dörrautomatik

CE märkning av dörrautomatik – Innebörd och varför det spelar roll

  • 2024-05

Denna korta guide svarar på frågor rörande vikten av CE märkning inom dörrautomatik samt tillhörande information. Dörrautomatik omfattar tekniska system som automatiserar öppning och stängning av dörrar. Dessa system används ofta i kommersiella byggnader, sjukhus och offentliga platser där tillgänglighet och säkerhet är av yttersta vikt. Kvalitets- och säkerhetskrav för dörrautomatik är avgörande för att garantera att systemen fungerar pålitligt och tryggt, vilket skyddar både användare och egendom. Ett felaktigt fungerande system kan leda till allvarliga olyckor och skador.

CE märkning dörrautomatik

Vilka komponenter inkluderas vanligen i det vi kallar dörrautomatik?

Dörrautomatik består av flera integrerade och tekniskt avancerade komponenter som samarbetar för att säkerställa att dörrarna öppnas och stängs på ett säkert och effektivt sätt. Dessa komponenter är avgörande för systemets funktion och tillförlitlighet. Här följer en detaljerad genomgång av de huvudsakliga komponenterna:

Motorenhet
Motorenheten, eller drivsystemet, är hjärtat i dörrautomatiksystemet. Den består av en elektromotor som genererar den mekaniska kraft som behövs för att flytta dörrbladet. Motorenheten är ofta utrustad med växellådor och momentbegränsare för att reglera hastigheten och kraften i dörrens rörelse. Elektromotorerna kan vara borstlösa likströmsmotorer (BLDC) eller asynkronmotorer beroende på applikationen och kraven på prestanda och hållbarhet.

Styrsystem
Styrsystemet, eller kontrollenheten, är den elektroniska hjärnan i dörrautomatik. Det inkluderar en mikroprocessor eller en programmerbar logisk styrning (PLC) som hanterar signaler från sensorer och användargränssnitt för att styra motorenheten. Styrsystemet kan programmeras för att anpassa öppnings- och stängningshastigheter, hålltid och känslighet baserat på olika driftsförhållanden. Det kan även inkludera funktioner för självdiagnostik och felavkänning.

Sensorer
Sensorerna är avgörande för att upptäcka när en person närmar sig dörren och aktivera automatiska öppnings- och stängningssekvenser. De vanligaste typerna av sensorer inkluderar PIR-sensorer (passiv infraröd sensor) som känner av förändringar i infraröd strålning, vilket indikerar närvaro av en person. Mikrovågssensorer använder Dopplerradarteknik för att upptäcka rörelse och närma sig objekt. Fotoceller och ljusbommar skapar osynliga ljusstrålar över dörröppningen, och när strålen bryts av en person eller ett objekt, aktiveras dörren.

Nödöppningsmekanismer
Nödöppningsmekanismer är viktiga för att säkerställa att dörren kan öppnas manuellt i händelse av strömavbrott eller systemfel. Dessa mekanismer kan inkludera nödmanöverhandtag, mekaniska handtag som gör det möjligt att frigöra dörrens lås och öppna den manuellt. Backup-batterier upprätthåller drift av nödvändiga funktioner under en viss tidsperiod vid strömavbrott. Fjäderbalanserade mekanismer används för att hjälpa till att öppna dörren lättare manuellt genom att balansera vikten av dörrbladet.

Säkerhetsfunktioner
Säkerhetsfunktionerna är avgörande för att förhindra olyckor och skador. Dessa inkluderar trycksensorer som installeras på dörrkanterna för att känna av när dörren träffar ett hinder, vilket utlöser en omedelbar omvändning av rörelsen för att förhindra klämskador. Fotoceller placeras vid dörröppningen för att upptäcka om något eller någon står i vägen och stoppa eller vända dörrens rörelse. Säkerhetsljusgardiner skapar ett område av osynliga ljusstrålar runt dörröppningen, vilket omedelbart aktiverar dörren att stanna eller öppna vid detektering av ett hinder.

Dessa komponenter arbetar tillsammans för att skapa ett robust, pålitligt och säkert automatiserat dörrsystem. Genom att använda avancerad teknik och noggrant utformade säkerhetsmekanismer säkerställer dörrautomatik att både användarkomfort och säkerhet upprätthålls på högsta nivå. Läs mer och beställ på www.gothes.se.

CE märkning dörrautomatik

Vad är en CE märkning och varför spelar den roll?

CE märkningen, som står för ”Conformité Européenne,” är en certifiering som visar att en produkt uppfyller de europeiska unionens (EU) grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd. Ursprungligen introducerades CE märkningen som en del av EUs inre marknadspolitik för att harmonisera produktstandarder över medlemsstaterna, vilket förenklar handel och säkerställer en hög skyddsnivå för konsumenter och användare.

För dörrautomatik innebär CE märkningen att produkten har genomgått rigorösa tester och uppfyller specifika standarder som definieras i olika EU-direktiv och förordningar, såsom Byggproduktförordningen (CPR), Maskindirektivet, och Lågspänningsdirektivet. Dessa direktiv sätter detaljerade krav på bland annat mekanisk säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), och energieffektivitet.

Tekniska termer och testning

CE märkningens krav omfattar flera tekniska aspekter som säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet:

  • Mekanisk robusthet: Produkter testas för att motstå mekaniska påfrestningar och belastningar utan att deformeras eller haverera. Detta inkluderar cykliska tester för att garantera långvarig funktionalitet.
  • EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet): Produkterna måste klara tester som säkerställer att de inte orsakar eller påverkas negativt av elektromagnetiska störningar. Detta är särskilt viktigt för att förhindra driftstörningar i dörrautomatik som kan påverka säkerheten.
  • Lågspänning: Systemen kontrolleras för att säkerställa att de inte utgör någon fara för elektrisk stöt vid normal användning eller underhåll.
  • Miljöbeständighet: Dörrautomatik utsätts för tester som simulerar olika miljöförhållanden såsom extrem kyla, värme, fuktighet och damm, för att säkerställa att de fungerar pålitligt under alla förhållanden.

Ursprunget av CE märkningen

CE märkningen infördes som en del av EUs strategi att skapa en enhetlig inre marknad. Målet var att avlägsna handelshinder mellan medlemsstaterna och säkerställa att produkter som säljs inom EU uppfyller en hög nivå av säkerhet och miljöskydd. Genom att harmonisera standarder och krav kunde EU underlätta för tillverkare att sälja sina produkter över gränserna utan att behöva genomgå separata godkännandeprocesser i varje land.

CE märkningens betydelse

CE märkningen spelar en avgörande roll av flera skäl:

Konsumentsäkerhet
CE märkningen garanterar att produkterna uppfyller grundläggande säkerhetskrav, vilket skyddar användare från potentiella faror såsom mekaniska fel, elektriska stötar eller brandrisker.

Harmonisering och handel
Genom att skapa en gemensam standard underlättar CE märkningen handel inom EU. Tillverkare kan marknadsföra sina produkter i hela EU utan att behöva anpassa dem till olika nationella regler.

Försäkran för inköpare och användare
För inköpare och användare ger CE märkningen en extra trygghet i att produkten är säker och fungerar som avsett. Detta minskar risken för produktrelaterade olyckor och skador.

Lagkrav och ansvar
Inom EU är det lagstadgat att vissa produktkategorier, inklusive dörrautomatik, måste ha CE märkning för att få säljas. Om en produkt inte uppfyller kraven kan tillverkaren hållas ansvarig för eventuella skador eller olyckor, vilket ytterligare betonar vikten av att följa dessa standarder.

Genom att följa krav för CE märkning kan tillverkare av dörrautomatik säkerställa att deras produkter inte bara är konkurrenskraftiga på marknaden utan också säkra och tillförlitliga för slutanvändarna.

CE märkning dörrautomatik

Säkerhetsperspektiv inom dörrautomatik och hur det koppas till CE märkning

Säkerhet är en av de mest kritiska aspekterna inom dörrautomatik. CE märkningen spelar en nyckelroll här, då den säkerställer att produkterna uppfyller EUs säkerhetsstandarder. Detta inkluderar skydd mot klämskador, övervakning av rörelser för att förhindra att dörren stängs på någon, och nödöppningsmekanismer vid strömavbrott. Genom att följa dessa standarder kan tillverkare och användare minimera risken för olyckor och skador, vilket i sin tur kan minska ansvar och försäkringskostnader.

CE märkning dörrautomatik
En av de huvudsakliga funktionerna med dörrautomatik är att tillgänlighetsanpassa en byggnad – dvs. göra det enklare för bland annat rörelsehindrade att använda entré och dörrar

Tillgänglighetsanpassning – vad är det och varför är det viktigt att tänka på?

Tillgänglighetsanpassning innebär att säkerställa att byggnader och deras faciliteter kan användas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Inom dörrautomatik är detta särskilt viktigt då automatiserade dörrar ofta används på offentliga platser som sjukhus och köpcentrum. Automatiserade dörrar måste vara designade för att vara lätta att använda för personer med nedsatt rörlighet, syn eller andra funktionshinder. Detta kan inkludera funktioner som justerbara öppningshastigheter och extra breda dörrar.

Om olycka sker – Vem bär ansvaret?

Om en olycka inträffar med en automatisk dörr är det viktigt att förstå ansvarsfrågan. CE märkningen kan spela en avgörande roll i detta, eftersom den bekräftar att produkten uppfyller alla nödvändiga säkerhetsstandarder. I händelse av en olycka kan bristande överensstämmelse med CE märkningens krav leda till att tillverkaren hålls ansvarig. Försäkringar kan täcka skador och medicinska kostnader, men det är också avgörande för både tillverkare och användare att regelbundet underhålla och testa sina system för att säkerställa fortsatt säkerhet.

Vad man bör tänka på som dörrtillverkare gällande CE märkning av dörrautomatik samt certifiering av sina dörrar och beslag

För dörrtillverkare är det viktigt att följa de europeiska direktiven och standarderna för att få CE märkning på sina produkter. Detta inkluderar att genomföra nödvändiga tester, dokumentation och riskbedömningar. Tillverkare bör också hålla sig uppdaterade med eventuella förändringar i regelverk och säkerhetsstandarder. Att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet i produkterna genom hela deras livscykel är inte bara en fråga om lagkrav, utan också om att bygga förtroende och rykte på marknaden.

Tips till inköpare av dörrautomatik gällande CE märkning

För inköpare av dörrautomatik är det viktigt att:

  • Kontrollera CE märkning: Säkerställ att produkterna inom dörrautomatik är CE märkta och därmed uppfyller EUs säkerhets- och kvalitetskrav.
  • Utvärdera leverantörer: Välj leverantörer med gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att leverera pålitliga och säkra produkter.
  • Granska garantier och support: Säkerställ att det finns robusta garantier och att leverantören erbjuder teknisk support och underhåll.
  • Riskbedömning: Genomför en grundlig riskbedömning av de specifika behov och användningsområden där produkterna ska installeras.
  • Utbildning och träning: Se till att användare och underhållspersonal får adekvat utbildning i hur systemet fungerar och hur det ska underhållas.

CE märkningen är alltså en europeisk standard framtagen för att förenkla klassning av bland annat dörrautomatik. Klassningen erbjuder ett likställt regelverk som möjliggör samarbete över landsgränser. Klassningen, eller märkningen, ger både inköpare som tillverkare en bra grund att stå på gällande kvalitets- och funktionskrav. Detta tjänar alla parter på i längden och ser till att ställa höga krav på de aktörer som får tillåtas vara verksamma på denna marknad. Detta gör samhället tryggare både gällande minskad risk för olyckor såväl som för brandskador och inbrott.

Vi hoppas ni tagit med er något nytt från denna guide om CE märkning!